CUMHURBAŞKANI GÜL'DEN

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, yol­suz­luk­la­rın vic­dan­lar­da hiç­bir şüp­he kal­ma­ya­cak şe­kil­de ay­dın­la­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ke­rek de­mok­ra­si, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü ve öz­gür­lük­çü po­li­ti­ka­la­rın Tür­ki­ye için ha­ya­ti önem­de ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Res­mi te­mas­lar­da bu­lun­du­ğu Ku­veyt’­te ko­nu­şan Gül, “Mec­lis­’te öte­le­nen yol­suz­luk dos­ya­la­rı ko­nu­sun­da­ki gö­rü­şü­nüz ne­dir” şek­lin­de­ki so­ru­ya “Yol­suz­luk ko­nu­sun­da­ki tar­tış­ma­la­rın net­leş­ti­ril­me­si ge­re­kir. Vic­dan­lar­da hiç­bir şey bı­rak­ma­ya­cak şe­kil­de bu ko­nu­la­ra bak­mak ge­re­kir. Ney­se or­ta­ya çı­kar­mak ge­re­kir” di­ye ce­vap ver­di.

ÖNEM­Lİ OLAN AY­M’­NİN KA­RA­RI

Gül, “Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’­nin Twit­ter ya­sa­ğı­nı kal­dı­ran ka­ra­rı hak­kın­da­ki de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni­zi ala­bi­lir mi­yiz”  şek­lin­de­ki so­ru­ya ise şu ce­vabı ver­di:

“Be­nim için sür­priz de­ğil. Söy­le­di­ğim şey­ler­di. Ye­ni çı­kan in­ter­net ya­sa­sı­nın ama­cı za­ten bü­tü­nü­nü ka­pat­ma­mak, sa­de­ce URL de­ni­len o say­fa­yı ka­pat­mak­tı. Ama iki ge­rek­siz mü­da­ha­le ol­du; on­la­rı dü­zelt­me­le­ri­ni is­te­dim, dü­zelt­ti­ler. Önem­li olan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin oy­bir­li­ği ile al­dı­ğı ka­rar. So­nun­da hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü bu mem­le­ket­te is­pat­la­nır. En yü­ce mah­ke­me, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si bir za­man­lar si­ya­si ka­rar­lar ve­rir­di. Mem­nu­ni­yet­le gö­rü­yo­rum ki 17 üye­nin 10’u­nu ben ata­dım, iki­si­ni di­rekt ata­dım. 17 üye, si­ya­si dü­şün­ce­le­ri fark­lı, fa­kat ba­zı önem­li ka­rar­lar oy­bir­li­ği ile çı­kı­yor. Ev­ren­sel hu­ku­ku esas ala­rak ka­rar ve­ri­yor­lar. Bu, mah­ke­me­ye gü­ve­ni ar­tı­rır. Be­nim çok gu­rur duy­du­ğum bir olay­dı. Tu­tuk­lu mil­let­ve­kil­le­ri ve Baş­buğ ile il­gi­li ka­rar ve­ri­lir­ken de böy­le ha­re­ket et­ti­ler.”

Hedef AB standartlarında demokrasi

Bi­zim ken­di gün­de­mi­mi­ze dö­nüp güç­lü re­form sü­re­ci­ni ba lat­ma­mız ge­rek; Tür­ki­ye­’nin bü­tün he­de­fi stan­dart­la­rı yük­sek bir de­mok­ra­si, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nün ol­du­ğu bir ül­ke ol­ma­lı. Av­ru­pa Bir­li­ği­’ne tam üye ola­bi­lir, ola­maz; ay­rı bir ko­nu. Ama mü­za­ke­re­le­ri ba­şa­rı ile ta­şı­yan bir ül­ke ola­bi­lir. Tür­ki­ye, Nor­veç gi­bi de ola­bi­lir; önem­li olan on­lar­dan bi­ri gi­bi ol­mak. Hız­lı kal­kın­ma ve yük­sek hu­kuk için­de de­mok­ra­tik stan­dart­la­rı ya­ka­la­mak için es­ki gün­le­re dön­mek.

Bugün
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.